Home  /  Privacy statement

PRIVACYVERKLARING

Op grond van de Europese Verordening
Genaamd Algemene Verordening Gegevensverwerking(Kortweg: AVG)

Privacyverklaring

Noppert Beton b.v. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Met deze privacyverklaring geeft Noppert Beton b.v. aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen.

Noppert Beton b.v. houdt gegevens bij over het gebruik van de website en de reacties die via de website Noppert Beton b.v. binnenkomen. Dit maakt het mogelijk om de website verder te ontwikkelen en verbeteren. 

Noppert Beton b.v. verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is
om aan de vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen.

Website

Noppert Beton b.v. gebruikt de gegevens die via de website binnenkomen om haar klanten/afnemers van dienst te kunnen zijn en/of om kandidaten te werven voor vacatures of stageplekken binnen het eigen bedrijf.

 •  Noppert Beton b.v. kan het e-mailadres van websitebezoekers gebruiken om hen te informeren over speciale aanbiedingen en acties. Bezoekers die hier geen prijs op stellen, kunnen zich afmelden door een e-mail te sturen aan info@noppertbeton.nl  of door te klikken op “Afmelden” onderaan de mail.
 • Noppert Beton b.v. draagt zorg voor een zo veilige mogelijke verbinding van bezoekers met de website, door middel van een sterke codering en veilige configuratie (SSL/https-service).
 • Van bezoekers die via de website bij Noppert Beton b.v. een order plaatsen of hun belangstelling voor een vacature kenbaar maken, worden de gegevens bewaard binnen daartoe vastgestelde bewaartermijnen.
 •  Noppert Beton b.v. behoudt het recht voor om bijdragen die niet aan haar sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Persoonsgegevens

Noppert Beton b.v. behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig.

Noppert Beton b.v. houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Noppert Beton b.v. beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsuitoefening.

Met het aangaan van een overeenkomst met Noppert Beton b.v. stemt de betrokkene in met het verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. 

Ten behoeve van een vlotte orderverwerking verwerkt Noppert Beton b.v. de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens: naam contactpersoon/functionaris, vestigingsadres bedrijf, telefoonnummer(s), e-mailadres; 
 • Persoonlijke gegevens: geboortedatum en -plaats en datum infunctietreding (Handelsregisterwet);
 • (Rechts)persoonlijke gegevens afnemer. 

Noppert Beton b.v. behoudt zich het recht voor om de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens te verifiëren op basis van openbare gegevensbronnen, waaronder het Handels­register.  

Ten behoeve van de invulling van vacatures en/of stageplekken verwerkt Noppert Beton b.v. de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens: naam belangstellende kandidaat, woonadres, telefoonnummer(s), e-mailadres; 
 • NAW-gegevens: naam contactpersoon/functionaris/mentor, vestigingsadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres van de school of het instituut, waar de belangstellende kandidaat of stagiair(e) zijn of haar opleiding volgt of heeft gevolgd; 
 • NAW-gegevens: naam en contactgegevens referent(en) indien door betrokkene(n) opgegeven;
 • Ontvangen schriftelijke motivaties of sollicitatiebrieven;
 • Ontvangen Curriculum Vitae ’s.

 

Verwerkingsdoeleinden

Noppert Beton b.v. zorgt er voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

De persoonsgegevens die klanten en (potentiële) afnemers of kandidaten voor vacatures of stageplekken binnen het bedrijf via de website aan Noppert Beton b.v. verstrekken met het doel: 
a. de informatie- of klantvraag snel te kunnen beantwoorden;
b. een eventuele klacht tijdig af te handelen;
c. klanten/afnemers in staat te stellen bestellingen/orders via de website te plaatsen;
d. deze gegevens op volledigheid en juistheid te kunnen controleren; 
g. periodiek bedrijfs- of productinformatie te verstrekken aan klanten/afnemers;
h. verzenden nieuwsbrief,  mailings of flyers;
i. kandidaten/potentiële stagiaires in staat te stellen hun belangstelling via de website kenbaar
te maken en verzoeken hiertoe vlot te beantwoorden;
j. statistische gegevens te verzamelen omtrent het bezoek aan de website.
Indien de gegevens van klanten/afnemers door Noppert Beton b.v. worden gebruikt voor marketing­doeleinden – al dan niet digitaal – en dit gebruik als ongewenst wordt ervaren, dan kunnen klanten/ afnemers verzoeken om de gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken, door een e-mail te sturen naar info@noppertbeton.nl  of door te klikken op “Afmelden” onderaan de mail.

 

Bewaartermijn

Noppert Beton b.v. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de (doeleinden van de) verwerking en legt de bewaartermijnen en de criteria voor het hanteren van deze termijnen vast. Na afloop van de bewaartermijnen, zoals hieronder aangegeven, gaat Noppert Beton b.v.  
over tot het verwijderen van de personeelsgegevens uit de desbetreffende gegevensbestanden. Noppert Beton b.v. maakt deze gegevens onherleidbaar tot betrokkene, onleesbaar of gaat over tot vernietiging. Gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas uit de bestanden verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn. 

Categorieën persoonsgegevens

Bewaartermijn

Toelichting

Persoonsgegevens via contactformulier:

       Informatieve vraag

Maximaal 1maand

Tenzij contact resulteert in een klanten/afnemerrelatie

Persoonsgegevens via contactformulier:

     Klacht

Tot klacht is afgehandeld

Tenzij klacht resulteert in een juridisch geschil

Sollicitatiegegevens via contactformulier

Uiterlijk 4 weken na einde pro­­ce­­dure of einde dienst­verband

tenzij sollicitant toe­stemming geeft tot langere bewaar­termijn, tot maximaal 1 jaar na einde procedure

Logbestanden van websites

Maximaal 6 maanden

o.b.v. handhaving door Autoriteit Persoons­gegevens

Inschrijving op nieuwsbrief

Tot na beëin­diging inschrijving

 

Telefonisch contact

Maximaal 6 maanden

Tenzij contact resulteert in een klanten/afnemerrelatie

Inkoop- en verkoopadministratie

7 jaar

o.b.v. artikel 52 Wet Rijksbelastingen

Debiteuren- en crediteuren-administratie

7 jaar

o.b.v. artikel 52 Wet Rijksbelastingen

E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering

7 jaar

o.b.v. artikel 52 Wet Rijksbelastingen

 

 

 

 

Delen met derden

Noppert Beton b.v. verstrekt gegevens alleen aan andere ontvangers:

 • Voor een goede bedrijfsuitoefening;
 • Voor de uitvoering van overeenkomsten met betrokkene(n), voorzover noodzakelijk;
 • Indien het wettelijk is vereist om aan het verzoek tot gegevensverstrekking te voldoen.

Noppert Beton b.v.  sluit een verwerkersovereenkomst met organisaties die in haar opdracht gegevens van opdrachtgevers of klanten/afnemers verwerken.

Beveiliging

Noppert Beton b.v. behandelt de overeenkomsten met opdrachtgevers en/of klanten en de verstrekte sollicitatiegegevens via het contactformulier als strikt vertrouwelijk. Contract- en persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn. 

Noppert Beton b.v. heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen, zowel fysiek als digitaal. Deze maatregelen zijn gericht op het tegengaan van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens.  Noppert Beton b.v. beveiligt haar ICT-systemen en -programma’s, om te voorkomen dat onbe­voegden binnen of buiten de organisatie toegang kunnen verkrijgen tot persoons­gegevens.

Rechten van betrokkenen

Opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website hebben het recht kennis te nemen van de eigen persoonsgegevens, die door Noppert Beton b.v. worden verwerkt. Zij kunnen hiertoe een verzoek indienen bij info@noppertbeton.nl Bij de afhandeling van dit verzoek zal verzocht worden om identificatie aan de hand van een legitimatie.

Daarnaast kunnen opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website op elk gewenst moment een verzoek tot Noppert Beton b.v. richten om persoonsgegevens aan te vullen,
te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien: 

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn; 
 • De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn; 
 • De gegevens niet ter zake dienend zijn; 
 • De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. 

Wanneer een verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt Noppert Beton b.v. de gegevens binnen drie maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkene alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is. 

Cookies

Noppert Beton b.v. verbetert de technische werking en het gebruiksgemak van haar website door middel van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein (tekst) bestandje dat met pagina’s van de website [of de applicatie] wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer van de websitegebruiker wordt opgeslagen.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast legt Noppert Beton b.v. met het gebruik van cookies het surfgedrag en de voorkeursinstellingen van bezoekers van de website vast. Noppert Beton b.v. stelt bezoekers van haar website in staat om het gebruik van cookies af te wijzen.

Matomo-analyse-service

Vanwege de huidige discussie over gegevensbescherming hebben we besloten om onze website te evalueren met de Matomo-analyse-service.

Deze trackingcookies slaan gegevens op over hoe u onze website gebruikt, met inbegrip van uw IP-adres. Deze gegevens worden door ons geanonimiseerd en opgeslagen. Als u geen toestemming wilt geven voor de analyse van uw gebruik van onze website, kunt u in het onderstaande veld de optie uitvinken.

Aansprakelijkheid

Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant Noppert Beton b.v. zich in om zo goed als mogelijk aan haar zorgplicht inzake gegevensbeveiliging (informatiebeveiliging) te voldoen.

De website van Noppert Beton b.v. kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Noppert Beton b.v. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Noppert Beton b.v. acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade door betrokkenen, indien Noppert Beton b.v. niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.
De aansprakelijkheid van Noppert Beton b.v. zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd. 

Vragen, opmerkingen of klachten 
Vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of over de manier waarop Noppert Beton b.v. persoonsgegevens registreert, gebruikt en verwerkt kunnen worden gericht tot info@noppertbeton.nl


Noppert Beton
Vestiging Burgum
Damsingel 15
9262 NB  Sumar
0511 - 48 01 00
info@noppertbeton.nl
Vestiging Groningen
Jeverweg 8
9723 JE  Groningen
050 - 575 72 22 050 - 575 72 22
info@noppertbeton.nl
 
Button